AVG, Privacy, Terms, etc

We do not process your data for no reason and only if we need it for one or more specific (legal) purposes, like invoices. We will never sell your data to third parties. You can use our functionality to make an account, to keep your personal data, but we don’t use this information. In fact we regularly delete order and other data from this website. The less we know from you the better.

However, a copy of your invoice is allways possible on request by (only) e-mail.

Below are our legal terms in dutch. You can translate this page if you want, for example in google chrome.

Factuur gegevens en E-mail gegevens, NAW gegevens
Afhankelijk van de vraag; verkoop, offerte, klacht, reparatie of garantie verwerken we je naam, adres, woonplaats,  e-mailadres, en/of telefoonnummer. We verwerken ook gegevens over je bestellingen; dit in verband met garanties en betalingen. We bewaren informatie van vragen/klachten over bestellingen en facturen net zo lang als bestellingen en factuurgegevens.

Deze gegevens worden 7 jaar bewaard. Dit is voor ons een wettelijke verplichting richting belastingdienst. In het algemeen bewaren wij echter  je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we de gegevens zijn verzameld.

 • Wij maken geen gebruik van uw NAW gegevens voor marketing doeleinden, tenzij u dat bij inschrijving van een nieuwsbrief heeft aangegeven. Dan worden deze gegevens alleen gebruikt voor een nieuwsbrief. Wij combineren uw gegevens niet met gegevens van derden.
 • NAW gegevens kunnen ook door leveranciers van ons worden gebruikt, indien door klant bijvoorbeeld voor dropshipment wordt gekozen voor levering van producten direct vanuit een van onze leveranciers.
 • NAW gegevens kunnen ook door leveranciers / fabrikanten van ons worden gebruikt, indien voor klant bijvoorbeeld een special bid wordt aangevraagd bij leverancier / fabrikant.
 • NAW gegevens kunnen ook door leveranciers / fabrikanten van ons worden gebruikt, indien door fabrikant wegens (wettelijke) regelingen NAW gegevens verplicht zijn.

Andere bedrijven instellingen waar gegevens worden bewaard (indien van toepassing):

 • Digitotaal webshop (meer info: digitotaal.nl)
 • ING bank
 • Belastingdienst
 • Google Analytics houdt activiteiten op onze website bij.
  (meer info: google.com/policies/technolgoy/ads/)

Verkoop via winkel, website Silverview , Silverviewcomputers, Rotterdam Interior, AnderKado en website Digitotaal

Vanaf het moment dat je artikelen in onze “shop” bestelt en deze wilt laten bezorgen of afhalen verwerken we de volgende gegevens:

 • Wat je bestelt (o.a. aantal, soort artikelen, BTW en verzendkosten)
 • Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens)
 • Naam, adres, postcode, woonplaats, bezorgwijze, verzenddatum indien mogelijk
 • Gegevens om je bestelling te volgen
 • Eventuele kortingscodes die je hebt ingewisseld in de webshop
 • Eventuele extra instructies en gegevens die je verstrekt
 • Informatie over de acceptatie van je bestelling gegevens en NAW gegevens worden alleen bewaard in de webwinkel bij het aanmaken van een account. Op aanvraag kunnen deze accountgegevens worden verwijderd. Automatisch worden deze per kwartaal gewist.


Sociale media
Als je via sociale media of op onze website commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze sociale media of website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres ontvangen en gebruiken.

Aanvraag Inzage of verwijdering van uw gegevens kan op 2 manieren.

 1. Per e-mail aan het email adres dat in onze gegevens bekend is.
 2. Per post aan uw adres, hier zijn kosten aan verbonden.

Bij afwijkende adressen dient u een kopie van een legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Silverview, Silverviewcomputers, Rotterdam Interior en AnderKado; hieronder genoemd als Silverview, gevestigd te Rotterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24283827.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
tussen Silverview en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit
voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met
Silverview overeengekomen worden.
1.2 Onder afnemers wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer,
dan wel een ieder die met Silverview een overeenkomst aangaat of wil aangaan,
of voor wie Silverview een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht,
alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan
ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige
van kracht.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart,
binden Silverview niet, tenzij deze schriftelijk door Silverview zijn aanvaard.
Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat
Silverview een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Silverview
niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken
laat.

Artikel 2 Aanbiedingen / Prijzen
2.1 Alle door Silverview gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk
vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid
kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Door Silverview verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan
wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Silverview behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van
redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht
3.1 De afnemer is ten opzichte van Silverview volledig verantwoordelijk voor
de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt
de afnemer.
3.2 Silverview biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te
plaatsen of per e-mail. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk
schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging,
is Silverview gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt
de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Silverview behoudt zich ter zake
alle rechten voor.
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Silverview dient de afnemer zichzelf
te identificeren en wordt de afnemer door Silverview geidentificeerd, door
het gebruik van een identificatie die door Silverview aan de afnemer wordt verstrekt
en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen
van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd ”Klantidentificatie”).
Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie
van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als
een door de afnemer ondertekende inkooporder. Silverview kan de veiligheid van
het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens
die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie
echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld. Silverview is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen
dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, wat de inhoud en de vorm betreft,
die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.4 Silverview is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm
van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van
een afnemer. Silverview is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie
werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen
met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer
is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding
van de hem door Silverview toegekende Klantidentificatie.
3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge
waarvan Silverview schade lijdt, dient de afnemer Silverview hiervoor schadeloos
te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te
voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend
door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In
het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik
van de Klantidentificatie, Silverview onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis
heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen
te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Silverview een opdracht schriftelijk
heeft bevestigd of nadat Silverview met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar
maakt.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Silverview slechts
voor zover zij door Silverview schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen / Internet prijzen / Aanbetaling
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en inclusief BTW en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd alsook exclusief kosten van verzending.
Ten aanzien van opdrachten geldt, dat een opslag aan verzendkosten in rekening
wordt gebracht.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen,
koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van
een of meerder kostprijsfactoren is Silverview gerechtigd om de
prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Silverview
al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst
zonder overleg te ontbinden.
5.3 Prijzen gelden alleeen voor de fysiek aanwezige voorraden bij Silverview.
(Internet)Bestellingen die de aanwezige voorraad te boven gaan, kunnen afwijkende prijzen hebben.
Ook kunnen bestellingen die de aanwezige voorraad te boven gaan, zonder opgaaf van
redenen geweigerd worden.
5.4 Silverview mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling vragen.
Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages.
De maximale aanbetaling voor consumenten is 50%, bij producten die speciaal voor hem besteld /
gefabriceerd worden of die niet in het standaard assortiment vallen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden
door pintransactie, ideal, creditcard, storting of overmaking op een door Silverview
aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
De op de bankafschriften van Silverview vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden
zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt, strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde
rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste
openstaande facturen.
6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Silverview,
onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de
afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende
de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%
op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken
factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.
De hoogte van de aan Silverview verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten
wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro; 175,-.
6.5 Indien Silverview daartoe aanleiding ziet, kan Silverview nadere zekerheid
verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
6.6 Zolang Silverview geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen, wordt alleen
tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Silverview totdat de afnemer volledig
aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Silverview geleverde zaken aan derden
af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom
en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding
met Silverview, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig
nakomt, is Silverview gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug
te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden,
onverminderd het recht van Silverview tot het vorderen van kosten van schade
en interesten.
7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader
te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft
plaatsgevonden.
7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Silverview
berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar
opgeslagen te houden.
7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade
en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek
van Silverview.

Artikel 8 Termijn en Levering
8.1 Alle door Silverview genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering
gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij
het aangaan van de overeenkomst aan Silverview bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen
zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging
in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging
tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd
hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
8.2 Overschrijding van de door Silverview opgegeven leveringstermijnen, door
welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of
niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst
dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Silverview.
In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Silverview het recht
om 30% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort
het recht van Silverview op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere
te vorderen.
In geval van annulering van de opdracht door afnemer van speciaal op maat of kleur of
stof of buiten normale assortiment bestelde goederen heeft Silverview het recht om
50% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort
het recht van Silverview op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere
te vorderen.
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen
plaatsvinden, mag Silverview de diensten en/of leveringen van de volgende fasen
uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de
deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Silverview gerechtigd
deze afzonderlijk te factureren.
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer
beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen
te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn.
Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan,
beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan over op de afnemer.

Artikel 9 Transport
9.1 Silverview bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke.
Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van
de afnemer. Silverview is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten
indien en voorzover Silverview zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10 Reclame
10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op
gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door
Silverview slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering
schriftelijk aan Silverview kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de
factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na
het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd.
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch
onvermijdelijk, zijn oorzaak heeft in het feit dat geleverde zaken handgemaakt zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten,
kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
Bij handgemaakte goederen kunnen grotere afwijkingen in kwaliteit van geleverde zaken voorkomen.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn
van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van
deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Silverview. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop
van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 14 werkdagen voor
de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van
het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke
omschrijving van artikelnummers, aantallen en liefst ook de reden van retouraanvraag.

Silverview behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren.
Indien Silverview toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal Silverview
aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig
gedurende een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende
voornoemde termijn van 14 dagen dienen de zaken bij Silverview te worden afgeleverd.
Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden
op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongebruikte staat,
en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt)
plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden
en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande
de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing
van Silverview, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer
Silverview heeft het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde
zaken in rekening te brengen indien deze niet in verkoopbare nieuwstaat verkeerd.

Artikelen die speciaal op bestelling voor afnemer zijn besteld / gefabriceerd kunnen niet geretourneerd worden.
Bestelde artikelen die niet in het standaard assortiment vallen kunnen niet geretourneerd worden.
Bestelde artikelen die wel in het standaard assortiment vallen, maar afwijkende maten of
kleuren hebben kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 11 Garantie
11.1 De garantie met betrekking tot de door Silverview geleverde zaken beperkt
zich, zowel wat de inhoud als de duur ervan betreft, tot 1 jaar, tenzij anders aangegeven.
Zaken met lage waarde kunnen een afwijkende garantie termijn van 6 maanden hebben.
Voor zaken aan consumenten geleverd, of door consumenten besteld, kan een afwijkende
garantie termijn gelden als die wettelijk is aangegeven.
11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend
gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Silverview is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden
schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen
of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de
door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval
van opzet of grove schuld van Silverview. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade
(bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering,
en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging
in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Silverview is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de
door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade,
uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van aan
Silverview toerekenbare opzet of grove schuld.
12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan
normale doeleinden van door Silverview geleverde goederen, is Silverview niet
aansprakelijk.
12.4 De afnemer vrijwaart Silverview en haar medewerkers voor aanspraken van
derden ter vergoeding van materiele en immateriele schade, welke direct
of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Silverview geleverde,
tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Silverview
en/of door haar ingeschakelde derden.
12.5 De aansprakelijkheid van Silverview uit hoofde van de met de afnemer gesloten
overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van
de overeenkomst exclusief BTW.
12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering
van de overeenkomst bij Silverview te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle
vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 13
13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende)
schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling
niet of niet tijdig nakomt;
b. Silverview goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakomging zal
tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave
van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn
bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling
indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt
gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf
of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf
in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q.
besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
13.2 Silverview is in de in artikel 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder
enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten,
zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op
schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst
daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Silverview verschuldigd bedrag terstond en in zijn
geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf
en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of de in de woonplaats van de
afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Silverview, tenzij anders is overeengekomen.

Rottedam-Interior is deel van:
Silverview
Hoogstraat 56a
3011PT Rotterdam
opgemaakt te Rotterdam anno 2020